Wydarzenie

„Na tropach historii w Lasach Pszczyńskich”

Rajd Rowerowy

1 IX 2019, godz. 15.00-19.00

Współorganizator Rajdu: Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach

Start (15.00) i zakończenie rajdu (19.00): pl. Korfantego w Tychach (osiedle K)

Rajd rowerowy, na którego trasie będą miejsca nierozerwalnie związane z historią i tradycjami ziemi pszczyńskiej.

Na trasie znajdą się m.in.: Zameczek Myśliwski „Promnice”, dziewiętnastowieczne kamienne pomniki z inskrypcjami, obelisk upamiętniający dawny podobóz Auschwitz-Birkenau w Kobiórze. W Studzienicach na Uczestników Rajdu będzie czekało ognisko. W prowiant i napoje należy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Długość trasy do pokonania to ok. 30 km. Uczestników wycieczki obowiązuje zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej.

Przewodnik: Jan Gąsior, pasjonat i znawca lokalnej historii

Zapisy: Agnieszka Ociepa-Weiss, Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach; tel. 32 327 18 21 w. 30; e-mail: a.ociepa@muzeum.tychy.pl

 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

„NA TROPACH HISTORII W LASACH PSZCZYŃSKICH”

(1 WRZEŚNIA 2019)

 

Warunki ogólne

 1. Organizatorem Rajdu Rowerowego są: Muzeum Miejskie w Tychach i Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach.
 2. Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik Rajdu zapisuje się na liście wpisowej dostępnej przed rozpoczęciem Rajdu.
 3. Uczestnik Rajdu został poinformowany, iż:
  a) administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Rajdzie jest Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, 43-100 Tychy;
  b) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji Rajdu;
  c) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych;
  d) przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  e) przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  f) dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca po zakończeniu Rajdu;
  g) Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na warunkach, o których mowa w ust. 1 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Osoby niepełnoletnie, mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego do udziału w Rajdzie, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Zaleca się używanie kasków oraz zabranie ze sobą kurtki przeciwdeszczowej.
 7. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 8. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku, w oparciu o Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Uczestnicy muszą znać zasady ruchu drogowego oraz zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
  Organizatora Rajdu.
 2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
 3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Na trasie zabrania się:

 1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 2. Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
 3. Niszczenia przyrody.
 4. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora:

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec Uczestników, jak i osób trzecich.
 2. Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Rajdu i za szkody wyrządzone przez Uczestników oraz osoby trzecie w mieniu Uczestników.

Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną

 • „Na tropach historii w Lasach Pszczyńskich”