Polityka prywatności

§ 1
[Postanowienia ogólne]

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu oraz świadczeniem przez Administratora niektórych usług.

 

§ 2
[Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy,
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://muzeum.tychy.pl,
 3. Strony – Administrator i Użytkownik,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu,
 5. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikom przez Administratora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji na temat działalności merytorycznej Muzeum,
 6. Formularz Zamówienia – usługa umożliwiająca Użytkownikom składanie Zamówień w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora.

 

§ 3
[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz z użyciem innych środków komunikacji elektronicznej, w tym e–mail.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, jest on uprawniony do jej wycofania w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem rzeczonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w wykonaniu uzasadnionego interesu administratora, tj. w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jest on uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub związane jest to z powierzeniem przetwarzania tych danych do przetwarzania podmiotom trzecim działającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO także w przypadku korzystania przez Użytkownika z wtyczek odsyłających do stron trzecich, takich jak strony Facebook.com, Instagram.com lub Youtube.com i są wówczas udostępniane administratorom tych stron, w zakresie jakim jest to konieczne do przekierowania Użytkownika na te strony.

 

§ 4
[Środki komunikacji elektronicznej]

 1. Poprzez kontakt Użytkownika z Administratorem lub jego przedstawicielami z użyciem środków komunikacji drogą elektroniczną, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zawarte w przesłanym komunikacie, w tym w szczególności, w zależności od wybranej formy komunikacji:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e–mail;
  3. treść korespondencji;
  4. inne dane przekazywane przez Użytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone w sposób określony w ust. 1 w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora obejmującego realizację bieżącej komunikacji z Użytkownikami i innymi osobami kierującymi zapytania do Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przetwarza te dane przez okres 5 lat od dnia zakończenia komunikacji.

 

§ 5
[Newsletter]

 1. Do korzystania z Newslettera konieczne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Newslettera.
 2. Za pomocą formularza Newsletter Administrator gromadzi adres e–mail Użytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza Newsletter w celu marketingowym, w związku z udzieleniem przez Użytkownika dobrowolnej zgody na to przetwarzanie, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych.

 

§ 6
[Formularz Zamówienia]

 1. Do korzystania z Formularza Zamówień konieczne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza Zamówień i złożenia zamówienia za jego pomocą, a następczo do zawarcia tą drogą umowy z Administratorem.
 2. Za pomocą Formularza Zamówień Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e–mail;

dodatkowo, w toku realizacji zamówienia złożonego za pomocą Formularza Zamówień, Administrator może gromadzić następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. numer telefonu;
 2. adres;
 3. numer rachunku płatniczego.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą Formularza Zamówień i następczo w celu:
  1. realizacji zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy oraz umowy zawartej w związku z tym zamówieniem, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przetwarza te dane do czasu wykonania zawartej umowy;
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, które ciążą na Administratorze, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i przetwarza te dane przez okres wynikający z tych przepisów prawa;
  3. realizacji uzasadnionego interesu własnego polegającego na możliwości dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze złożonym zamówieniem i zawartą umową, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przetwarza te dane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tych roszczeń.

 

§ 7
[Bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

§ 8
[Polityka cookies]

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowywane są:
 • adresy IP Użytkowników;
 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link);
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.
 1. Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 2. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • tk_or – cookie analityczne przechowywane przez okres 5 lat;
 • tk_r3d – cookie analityczne przechowywane przez okres 3 dni;
 • tk_lr – cookie analityczne przechowywane przez okres 1 roku;
 • _ga – cookie analityczne przechowywane przez okres 2 lat;
 • _gid – cookie analityczne przechowywane przez okres 1 dnia;
 • _gat_gtag_UA_148231039_1 – cookie sesyjne przechowywane przez 1 minutę.
 1. Serwis zawiera odnośniki do innych stron www, przy czym Administrator nie ma wpływu na zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, w tym na stosowanie przez te strony plików cookie. Administrator rekomenduje zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami przetwarzania jego danych osobowych zbieranych za pomocą stron, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz stosowanych tam plikach cookie.
 2. W przeglądarce internetowej Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w Serwisie cookies.

 

§ 9
[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe, wysyłając wiadomość na adres e–mail: promocja@muzeum.tychy.pl.
 2. Z Administratorem i wyznaczonym inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@muzeum.tychy.pl.