Deklaracja dostępności

Podmiot publiczny:
Muzeum Miejskie w Tychach
pl. Wolności 1
43–100 Tychy
tel. +48 32 327 18 20-22
e–mail: promocja@muzeum.tychy.pl

Muzeum Miejskie w Tychach posiada również swój Oddział Tyską Galerię Sportu (www.tgs.tychy.pl), który znajduje się przy ul. Edukacji 7 (na Stadionie Miejskim), 43100 Tychy.

Data publikacji strony internetowej: rrrr-mm-dd
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: rrrr-mm-dd
Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 2021-03-31

Informacja o dostępności:

Muzeum Miejskie w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miejskiego w Tychach (www.muzeum.tychy.pl).

Strona internetowa Muzeum Miejskiego w Tychach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Opis procedury wnioskowo–skargowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Oleksy. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu +48 32 327 18 20–22, wew. 25 lub pisząc na adres e–mail g.oleksy@muzeum.tychy.pl.

Dostępność architektoniczna:

Przestrzenie
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dostępne są dwa wejścia do Muzeum. Wejście znajdujące się od strony parkingu umożliwia ominięcie mogących stanowić przeszkodę komunikacyjną schodów wejściowych, znajdujących się przy wejściu głównym, z przodu budynku.
Winda pozwala na bezpieczne przedostanie się na 1 piętro budynku, na którym znajduje się część administracyjna Muzeum.
Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca do siedzenia.

Komunikacja miejska
Dostępny jest szeroki wybór komunikacji miejskiej umożliwiający dojazd do Muzeum Miejskiego w Tychach.
Najbliższe przystanki autobusowe obsługujące pojazdy niskopodłogowe to: Tychy Rynek, Tychy Radziejówka, Tychy Browar, Tychy Hotelowiec.
W okolicy znajduje się również Dworzec Główny PKP (ul. A. Asnyka 1), z którego można przemieścić się do Muzeum autobusami linii: 131 i 696.

Samochód
Wjazd na parking znajduje się od strony pl. Wolności 1. Usytuowany jest pod lekkim nachyleniem. Od strony parkingu znajduje się wejście do budynku dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dokładna lokalizacja Muzeum Miejskiego w Tychach:  www.muzeum.tychy.pl/kontakt/

Bilety wstępu:
Każdy zainteresowany jest uprawniony do bezpłatnego zwiedzania wystaw.
zwiedzanie wystaw:
wtorek, środa: 9.00–15.00
czwartek, piątek, sobota: 10.00–19.00
niedziela, poniedziałek: nieczynne
W 2020 roku nieczynne w dniach: 1 i 5–6 stycznia, od 12 marca do 7 lipca oraz 15 sierpnia.
Sprzedaż wydawnictw i gadżetów:
online -> https://muzeum.tychy.pl/wydawnictwa/
(płatność przelewem)
stacjonarnie -> w siedzibie Muzeum
(płatność gotówką i kartą):
poniedziałek–piątek: 8.00–16.00
oraz w trakcie wydarzeń odbywających się w siedzibie Muzeum
W 2020 roku brak możliwości zakupu w dniach 1 i 6 stycznia oraz od 12 marca do 18 czerwca.
więcej informacji o sprzedaży online wydawnictw i gadżetów:
zamowienia@muzeum.tychy.pl

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.