Deklaracja dostępności

Podmiot publiczny:

Muzeum Miejskie w Tychach
pl. Wolności 1
43-100 Tychy
tel. +48 32 327 18 20; +48 32 327 18 21, +48 32 327 18 22
e-mail: promocja@muzeum.tychy.pl

Muzeum Miejskie w Tychach posiada również oddział „Tyską Galerię Sportu”, który znajduje się w przy ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy w budynku Stadionu Miejskiego.

Informacje o dostępności

Muzeum Miejskie w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych – muzeum.tychy.pl oraz tgs.tychy.pl – zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej prowadzonej pod adres www.muzeum.tychy.pl, tj. strony internetowej Muzeum Miejskiego w Tychach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-10-01
Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 2024-03-26

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Występują błędy kodu HTML i CSS.
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.
 • Niski kontrast elementów na stronie.
 • Brak wtyczek dostosowujących wygląd strony do potrzeb użytkowników: kontrast, zmiana rozmiaru czcionki, zatrzymanie ruchu na stronie.
 • Nie jest możliwe powiększenie strony do 200% bez utraty funkcjonalności serwisu, strona nie spełnia też zasady 1.4.10 Dopasowanie do ekranu,

Wyłączenia:

 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26 marca 2024 r.

Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie audytu w formie samooceny dokonanej przez Muzeum Miejskie w Tychach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Oleksy. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu +48 32 327 18 20–22, WEW. 25 lub pisząc na adres e-mail g.oleksy@muzeum.tychy.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Miejskie w Tychach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum Miejskie w Tychach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można składać skargę do organu nadzorującego za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, zgodnie z poniższymi danymi:

Organ nadzorujący: Miasto na prawach powiatu Tychy

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
tel. 32 776 33 33
e-mail: poczta@umtychy.pl
ePUAP /UMTychy/SkrytkaESP

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przestrzenie

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępne są dwa wejścia do Muzeum. Wejście znajdujące się od strony parkingu umożliwia ominięcie mogących stanowić przeszkodę komunikacyjną schodów wejściowych, znajdujących się przy wejściu głównym, z przodu budynku. Winda pozwala na bezpieczne przedostanie się na 1 piętro budynku, na którym znajduje się część administracyjna Muzeum. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca do siedzenia.

Komunikacja miejska

Dostępny jest szeroki wybór komunikacji miejskiej umożliwiający dojazd do Muzeum Miejskiego w Tychach. Najbliższe przystanki autobusowe obsługujące pojazdy niskopodłogowe to: Tychy Rynek, Tychy Radziejówka, Tychy Browar, Tychy Hotelowiec. W okolicy znajduje się również Dworzec Główny PKP (ul. Asnyka 1), z którego można przemieścić się do Muzeum autobusami linii: 131,696.

Samochód

Wjazd na parking znajduje się od strony pl. Wolności 1. Usytuowany jest pod lekkim nachyleniem. Od strony parkingu znajduje się wejście do budynku dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dokładna lokalizacja Muzeum Miejskiego w Tychach:  https://muzeum.tychy.pl/kontakt/

Bilety wstępu

Każdy zainteresowany jest uprawniony do bezpłatnego zwiedzania wystaw.

Zwiedzanie wystaw:

wtorek, środa: 9.00–15.00
czwartek, piątek, sobota: 10.00–19.00
niedziela, poniedziałek, święta: nieczynne
W 2023 roku nieczynne w dniach: 1 i 9 stycznia.

Sprzedaż wydawnictw i gadżetów

online https://muzeum.tychy.pl/sklep/(płatność przelewem)

stacjonarnie w siedzibie Muzeum (płatność gotówką i kartą):
poniedziałek–piątek: 8.00–16.00, a także w aktualnych godzinach otwarcia, wynikających z dostępności wystaw oraz w trakcie wydarzeń odbywających się w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach.

Więcej informacji o sprzedaży online wydawnictw i gadżetów: zamowienia@muzeum.tychy.pl