Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989 (PDF)

0,00 

NAKŁAD WYCZERPANY
DO POBRANIA BEZPŁATNA WERSJA PDF

Pod redakcją: Patryka Oczko
Rok wydania: 2017
Format: 14,8 cm x 21 cm
Liczba stron: 120
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62193-35-6

Kategoria:

Opis

Publikacja to efekt konferencji „Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989”, zorganizowanej w Muzeum 31 marca 2017 roku, będącej pierwszym wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty”.

Wydawnictwo zawiera artykuły: „Tychy – historia, pamięć i dziedzictwo” prof. dr. hab. Ewy Chojeckiej; „Osie kompozycyjne nowego miasta. Potencjał pieszej przestrzeni publicznej” dr. Marii Lipok-Bierwiaczonek i Roberta Skitka; „Tychy – w stronę centrum” Patryka Oczko; „Szkoły nowego miasta” Anny Syski; „Modernistyczne perły PRL-u. Tyska awangarda w zakresie mieszkalnictwa i wypoczynku lat 60. XX w. na przykładzie osiedla E2 i ośrodka Paprocany” dr. inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego; „Miejsce Kombinatu Leczniczo-Wypoczynkowego Ustroń – Wisła w rozwoju XX-wiecznych deglomeracyjnych projektów Zielonego Śląska” Przemysława Czernka.

Redaktorem naukowym publikacji jest historyk sztuki Patryk Oczko, kurator wystawy poświęconej Markowi Dziekońskiemu, pomysłodawca i koordynator cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie:
„Całość przedsięwzięcia stanowi konsekwentną kontynuację działalności badawczej i popularyzatorskiej muzeum, której obiektem jest unikalna, wykreowana w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, przestrzeń miejska – żywy organizm, ulegający ciągłym przemianom i w coraz szybszym tempie zatracający swój pierwotny charakter. Jest to dziedzictwo trudne, zdecydowanie zanegowane na fali posocjalistycznego odreagowania. Dziś należy ponownie mu się przyjrzeć – z dystansem i w sposób możliwie obiektywny […]
Prelegenci, wskazując na wyjątkowość miasta jako całości, a równocześnie uwypuklając poszczególne elementy jego tkanki, mniej lub bardziej bezpośrednio podkreślali konieczność podjęcia konkretnych działań ochronnych. Zdecydowane głosy podzielające to przekonanie wybrzmiały również w toku oficjalnej pokonferencyjnej dyskusji – zarówno specjaliści, jak i mieszkańcy przejawiali wyraźny niepokój o przyszłość.
Powstały w ciągu kilkudziesięciu lat organizm miejski w kontekście gwałtownie zachodzących przemian pilnie wymaga planowej i kompleksowej opieki konserwatorskiej. Unikatowa przestrzeń nowego miasta jest równie istotna jak starych Tychów – dziś jest to jedno dziedzictwo jednej społeczności”.

wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach
redakcja naukowa: Patryk Oczko
redakcja językowa i korekta: Małgorzata Słonka
projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo – Piekarska
promocja: Joanna Kucz – Pieczka

projekt okładki:
na podstawie rysunku autorstwa Marka Dziekońskiego przedstawiającego widok spod tyskiego ratusza (obecnie Urząd Miasta) na park Północny (obecnie park Miejski) w kierunku północno-zachodnim. Za: W.Szolginia, Zielona architektura, „Panorama” 1963, nr 15 (466), s.8-9

Muzeum dołożyło wszelkich starań w celu ustalenia praw autorskich do reprodukowanych fotografii. W razie odnotowania braku stosownej wzmianki właścicieli tych praw prosimy o kontakt z muzuem.

© Copyright by Muzeum Miejskie w Tychach

nakład: 300 egz.
druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
papier: Alto Satine Cream vol 1,2 115 g
krój pisma: Avenir Next

ISBN 978 – 83 – 62193 – 35 – 6

Publikacja towarzysząca wystawie „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty” prezentowanej w Muzeum Miejskim w Tychach od 24 marca do 9 września 2017 r.
kurator: Patryk Oczko

Może spodoba się również…